اگر جنس و کالا را گرانتر بخرد

۲۰/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

اگر جنس و کالا را گرانتر بخرد اگر جنس و کالا را گرانتر بخرد [گران خریدن کالا] مسأله 2125 اگر [...]