پوشاندن سر هنگام دستشویی

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

پوشاندن سر هنگام دستشویی مستحبّات تخلی مسأله 78 مستحب ّ است در موقع تخلی جایی بنشیند که کسی او را [...]