نجس بودن مکان نمازگزار

۰۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نجس بودن مکان نمازگزار شرط چهارم : آن که مکان نمازگزار اگر نجس است به طوری تر نباشد که رطوبت [...]