اگر عمدا در ماه رمضان غسل حيض نكند

۰۹/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

اگر عمدا در ماه رمضان غسل حيض نكند پاكى در سحر پرسش 121 . اگر زن در ماه رمضان پيش [...]