وطن شرعی چیست و حکم تعدد و اعراض آن

۱۷/تیر/۱۳۹۵|احكام مسافر|

وطن شرعی چیست و حکم تعدد و اعراض آن در نوشتار قبل شرایط شکسته شدن نماز مسافر مطرح شد در [...]