حکم نماز صحرانشین خانه به دوش چگونه است

۱۱/تیر/۱۳۹۵|احكام مسافر|

حکم نماز صحرانشین خانه به دوش چگونه است شرط ششم [نماز مسافر]: آن که از صحرا نشینهایی نباشد که در [...]