نماز با تيمم خوانده شده را بايد قضا كرد

۰۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

نماز با تيمم خوانده شده را بايد قضا كرد   نماز با تيمم پرسش 193 . پس از بر طرف [...]