نذر فرزند بدون اجازه پدر

۰۴/مهر/۱۳۹۵|احكام متفرقه|

نذر فرزند بدون اجازه پدر نذر فرزند بدون اجازه پدر [نذر فرزند بدون اجازه پدر] مسأله 2646 هرگاه فرزند نذری [...]