کارهایی که برای روزه دار مکروه است

۲۴/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

کارهایی که برای روزه دار مکروه است آن چه برای روزه دار مکروه است [ چند چیز برای روزه دار [...]