فرزند پدر و مادر مسلمان و کافر چه حکمی دارد

۲۸/آبان/۱۳۹۵|کفار و بلاد کفر|

فرزند پدر و مادر مسلمان و کافر چه حکمی دارد [اگر پدر و مادر و جدّ بچّه نابالغ کافر باشند] [...]