محروم کردن از ارث

۰۵/مهر/۱۳۹۵|احکام اموات|

محروم کردن از ارث محروم کردن از ارث پدر نمى تواند هیچ یک از فرزندانش را از ارث محروم کند; و [...]