محاسبه قصد ده روز در سفر چگونه است

۱۵/خرداد/۱۳۹۵|احكام مسافر|

محاسبه قصد ده روز در سفر چگونه است مسافر اگر قصد داشته باشد که ده روز در محلی بماند اگر ده [...]