خواندن دعای الهی عظم البلا در قنوت نماز

۲۶/شهریور/۱۳۹۵|احكام نماز|

خواندن دعای الهی عظم البلا در قنوت نماز خواندن دعای الهی عظم البلا در قنوت نماز توجه و مخاطب قرار [...]