راه محرمیت فرزند خوانده

۰۷/بهمن/۱۳۹۴|احكام نگاه|

راه محرمیت فرزند خوانده  فرزند خواندگى هر چند از قدیم الایّام مرسوم بوده، و برخى از مردم با هدفهاى مختلف [...]