حکم غلو در دین چیست

۰۵/آذر/۱۳۹۵|طهارت|

حکم غلو در دین چیست حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غلوّ کنندگان [کسانی که در حکم کافرند ] پرسش [...]