گرفتن روزه بدون غسل مس میت

۲۴/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

گرفتن روزه بدون غسل مس میت [ کسی که مس میت کرده] مسأله 1644 کسی که مس میت کرده یعنی [...]