اگر خانمی هنگام روزه حيض شود

۰۹/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

اگر خانمی هنگام روزه حيض شود حيض هنگام روزه پرسش 116 . اگر زن روزه دار در روز، خون حيض مشاهده [...]