شيردادن و غذا درست كردن در حال جنابت

۱۵/آذر/۱۳۹۴|احكام زنان, طهارت|

شيردادن و غذا درست كردن در حال جنابت شيردادن و غذا درست كردن در حال جنابت حضرت آیت الله مکارم [...]