خواندن سوره سجده دار در نماز

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

خواندن سوره سجده دار در نماز [ سور عزائم] مسأله 983 اگر در نماز (1) یکی از چهار سوره ای [...]