ختم سوره واقعه در روز دوشنبه اول ماه

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|دستورالعمل عرفاني, ويژه نامه ماه رجب|

ختم سوره واقعه در روز دوشنبه اول ماه ختم سوره واقعه در روز دوشنبه اول ماه  **** متن و ترجمه [...]