خمس سهام بورس

۲۲/بهمن/۱۳۹۴|خمس|

خمس سهام بورس پرسش 44 . آيا سهامى كه از سازمان بورس خريدارى مى كنيم، خمس دارد؟ همه مراجع: آرى، [...]