بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد

۰۱/خرداد/۱۳۹۵|احكام روزه|

بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد در نوشتار قبل به صورت تفصیلی حکم خوردن روزه پس از اذان [...]