خمس درآمد دانشجو

۱۵/بهمن/۱۳۹۴|خمس|

خمس درآمد دانشجو پرسش 33 . آيا به درآمد دانشجويى كه تحت تكفّل خانواده است، خمس تعلق مى گيرد؟ همه [...]