جنابت زن

۰۲/آذر/۱۳۹۴|طهارت|

جنابت زن   پرسش 139 . راه تشخيص منى و احتلام در زن چيست؟ همه مراجع (به جز بهجت، تبريزى [...]