احکام ساير مکان هاى دينى

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

احکام ساير مکان هاى دينى    مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي س 423: آيا [...]