اذان و اقامه مطابق با رساله امام خميني

۲۷/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

اذان و اقامه مطابق با رساله امام خميني   ٩١٦ براى مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاى يوميه [...]