فرق فقير و مسكين از جهت فقهي چيست

۱۵/تیر/۱۳۹۴|زكات فطره, زکات و صدقات|

فرق فقير و مسكين از جهت فقهي چيست در نوشتار قبل موارد مصرف زکات فطره همراه با شرایط فقیر برای پرداخت [...]