ذکر تعقیبات نماز شکسته مسافر

۲۱/تیر/۱۳۹۵|احكام مسافر|

ذکر تعقیبات نماز شکسته مسافر [مستحب است مسافر بعد از هر نمازی که شکسته می خواند] مسأله 1369 مستحب است [...]