اگر از نیت روزه برگردد یا مردد شود

۲۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

اگر از نیت روزه برگردد یا مردد شود   [ اگر در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان از نیت [...]