حکم ریا در گریه و عزاداری

۱۷/مهر/۱۳۹۵|احکام عزاداری|

حکم ریا در گریه و عزاداری حکم ریا در گریه و عزاداری حضرت آیت الله مکارم شیرازی سؤال 19. آیا [...]