اجازه اعلم در بقا بر تقليد از مرجع ميت

۱۷/مرداد/۱۳۹۴|آيت الله خامنه اي|

اجازه اعلم در بقا بر تقليد از مرجع ميت مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 35: حکم [...]