نماز در اتاقی که نامحرم هست

۰۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نماز در اتاقی که نامحرم هست [ بودن مرد و زن نامحرم در جای خلوت جایز نیست] مسأله 889 بودن [...]