حکم آمپول زدن توسط نامحرم

۲۳/آذر/۱۳۹۴|احكام نگاه|

حکم آمپول زدن توسط نامحرم تزريقات پرسش 120. آمپول زدن زن به وسيله نامحرم چگونه است؟ همه مراجع (به جز [...]