ريختن آبي خارج از وضو روي دست و صورت

۲۴/مرداد/۱۳۹۴|طهارت|

ريختن آبي خارج از وضو روي دست و صورت پرسش 30 . اگر در اثناى وضو، آبى خارج از آب [...]