مرور برچسب

تاخير نماز ظهر

خواندن نماز ظهر اول وقت در روز جمعه

خواندن نماز ظهر اول وقت در روز جمعهوقت نماز فراداى ظهر و عصر روز جمعه س: در صورتى كه بخواهيم در روز جمعه نماز ظهر و عصر خود را به صورت فرادا در منزل بخوانيم آيا بايد صبر كنيم تا نماز جمعه تمام شود يا اينكه مى‌توانيم در اول وقت نماز…