معرفت نفس و انزواي اجتماعي

۱۲/اسفند/۱۳۹۴|آيت الله جوادي آملي, فلسفه|

معرفت نفس و انزواي اجتماعي از منظر آیت الله جوادی آملی و شوپنهاور تصويري كه شوپنهاور از زندگاني برگزيده است، [...]