مرور رده

مسیحیت شناسی

حضرت عیسی از منظر اسلام

حضرت عیسی از منظر اسلام مسیح منادی توحید هرچند حضرت مسیح علیه السلام خود منادی یکتاشناسی و یکتاپرستی بود، چنان که در انجیل یوحنّا آمده است: «و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را فرستاده خدا بشناسد.»(1) و نیز در انجیل…