مرور رده

احکام اموات

ارث بردن قاتل از مقتول

ارث بردن قاتل از مقتولحضرت آیت الله مکارم شیرازی ارث قاتل از مقتول  پرسش :اگر شخصی مرتکب قتل عمد یا خطأ شود آیا او از مقتول ارث می برد؟ پاسخ :هرگاه کسى یکى از خویشاوندان خود را عمداً و به ناحق بکشد از او ارث نمى‏برد، ولى اگر از روى خطا…

آیا معاونت در قتل عمد از موانع ارث به شمار مى رود

آیا معاونت در قتل عمد از موانع ارث به شمار مى رودحضرت آیت الله مکارم شیرازیمعاونت در قتل  پرسش :آیا معاونت در قتل عمد، از موانع ارث به شمار مى رود؟پاسخ :در صورتى که معاونت به شکلى باشد که قتل به هر دو نسبت داده شود، هم قاتل و هم…

احکام موانع ارث

احکام موانع ارثحضرت آیت الله مکارم شیرازی ارث قاضی که حکم اعدام پدرش را بدهد  پرسش :اگر قاضی حکم اعدام پدر خود را بدهد آیا از پدرش ارث می برد؟ پاسخ :قاضی در فرض مذکور ارث می برد. ارث نبردن جانی از دیه  پرسش :در صورتى که خانمى از شوهرش،…

آیا بهائى از مسلمان ارث مى برد

آیا بهائى از مسلمان ارث مى بردحضرت آیت الله مکارم شیرازیارث بهایی  پرسش : آیا بهائى از مسلمان ارث مى برد؟پاسخ :ارث نمى برد ولى اگر فرزندان آن بهایى در حال فوت پدر مسلمان بوده اند و وارث دیگرى مقدّم بر آنها وجود نداشته باشد ارث مى…

اسلام آوردن قبل از تقسیم ارث

اسلام آوردن قبل از تقسیم ارثحضرت آیت الله مکارم شیرازیاسلام فرزندان کافر قبل از تقسیم ارث  پرسش :چنانچه ورثه میت کافر بوده اند و قبل از تقسیم میت مسلمان شوند، ارث می برند؟پاسخ :چنانچه ارث هنوز تقسیم نشده طبق قانون ارث اسلامى ارث مى…

ارث مسلمان از کافر و بلعکس

ارث مسلمان از کافر و بلعکسحضرت آیت الله مکارم شیرازیارث مسلمان و کافر از یکدیگر  پرسش :آیا مسلمان از کافر و بالعکس ارث می برد؟پاسخ :مسلمان از کافرارث می برد، ولى کافراگر چه پدر یا پسر میّت باشد از مسلمان ارث نمی برد.منبع: سایت…

تکلیف اموال غیر مسلمانی که وارث ندارد

تکلیف اموال غیر مسلمانی که وارث نداردحضرت آیت الله مکارم شیرازیتصرف در اموال میت کافری که وارث ندارد  پرسش :چنانچه غیر مسلمانی فوت کند و وارثی نداشته باشد وظیفه چیست؟پاسخ :اموال او باید به حاکم شرع (مجتهد یا مرجع تقلید) داده…

احکام ارث غیر مسلمان

احکام ارث غیر مسلمانحضرت آیت الله مکارم شیرازی تصرف در اموال میت کافری که وارث ندارد  پرسش :چنانچه غیر مسلمانی فوت کند و وارثی نداشته باشد وظیفه چیست؟ پاسخ :اموال او باید به حاکم شرع (مجتهد یا مرجع تقلید) داده شود.دلیل ثبت در ارث کافرو…

ارث بچه در شکم مادر

ارث بچه در شکم مادرحضرت آیت الله مکارم شیرازیتعلق ارث به جنین  پرسش :چنانچه مردی از دنیا برود در حالیکه همسر او باردار است، آیا جنین ارث می برد؟پاسخ :هرگاه از میّت فرزندى در شکم مادر باشد و در طبقه او وارث دیگرى نیز مانند اولاد و…

احکام ارث زن و شوهر

احکام ارث زن و شوهرحضرت آیت الله مکارم شیرازی ارث زن و شوهر با وجود هر کدام از طبقات سه گانه  پرسش :زن و شوهر در چه صورتی از هم ارث می برند؟ پاسخ :زن و شوهر دائم با وجود هر کدام از طبقات سه گانه، از هم ارث می برند. سهم ارث زن از شوهر …

استفتائات ارث آیت الله مکارم شیرازی

استفتائات ارث آیت الله مکارم شیرازیحضرت آیت الله مکارم شیرازی تقسیم ارث اگر ورثه فقط پدر و مادر باشند  پرسش :اگر فقط پدر و مادر از گروه اول ارث موجود باشد ارث چگونه تقسیم می شود؟ پاسخ :هرگاه وارث میّت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت…

ارث فرزندان در صورت اشتباه خوانده شدن صیغه ازدواج پدر و مادر

ارث فرزندان در صورت اشتباه خوانده شدن صیغه ازدواج پدر و مادرحضرت آیت الله مکارم شیرازیارث فرزندان از والدینی که عقدشان اشتباه خوانده شده  پرسش :در صورتى که وکیل صیغه عقد را اشتباه خوانده باشد، آیا فرزندان از این مرد و زن ارث مى برند؟…

حق ارث بیشتر برای فرزندی که برای پدر سالها کار کرده

حق ارث بیشتر برای فرزندی که برای پدر سالها کار کردهحضرت آیت الله مکارم شیرازیسهم الارث فرزندی که از کودکی نزد پدر کار کرده  پرسش :یکی از فرزندان متوفی همراه پدر از کودکى کاسبى و کار کرده است آیا نسبت به کارهایی که کرده از ارثى که مانده…

ارث فرزند که پدرش طواف نسا انجام نداده

ارث فرزند که پدرش طواف نسا انجام ندادهحضرت آیت الله مکارم شیرازی ارث فرزندی که نطفه اش قبل از خروج والدین از احرام بسته شده است پرسش :کسی طواف نساء را انجام نداد و بعدا با خانم خود همبستر شد و صاحب فرزند شدند. آیا این فرزند از این مرد…

آیا فرزند زنازاده از مادر ارث مى ‏برد

آیا فرزند زنازاده از مادر ارث مى ‏بردارث فرزند نامشروع از مادر  پرسش : آیا فرزند زنازاده از مادر ارث مى‏برد؟پاسخ :ارث از حقوق شرعی است و فرزند نامشروع نه از پدر و نه از مادر ارث نمی برد ولی احکام دیگر مانند نفقه و حضانت و محرمیت و وجوب…