سامانه اتصال به درگاه پرداخت امن بانك هاي شتاب براي امور مالي سايت و حمايت هاي مالي است.

* سايت هدانا توسط «درگاه امن آرین پال» به شبكه شتاب بانكي متصل مي شود. تمام مدارك قانوني در اين درگاه رسما به ثبت رسيده است.

  • برای نوشتن اعداد از کیبورد انگلیسی استفاده کنید!.