احکام مرتبط با ادرار و مدفوع انسان و حیوان حلال و حرام گوشت

احکام مرتبط با ادرار و مدفوع انسان و حیوان حلال و حرام گوشت

فهرست این نوشتار:

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

نجاست بول و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند [بول و مدفوع ]

پرسش : بول و مدفوع حیواناتی که خون جهنده دارند و حرام گوشت هستند چه حکمی دارد؟

پاسخ : بول و مدفوع انسان و هر حیوان‏حرام گوشت که خون جهنده دارد، یعنى اگر رگ آن را ببرند خون از آن به سرعت جارى مى‏ شود، نجس است؛ بنابر این از فضله موش و گربه و حیوانات درنده و مانند آنها باید اجتناب کرد.

بول و مدفوع حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد [بول و مدفوع ]

پرسش : بول و مدفوع حیواناتی (مانند لاک پشت) که حرام گوشتند ولی خون جهنده ندارند چه حکمی دارد؟

پاسخ : احتیاط واجب آن است از بول حیوان حرام گوشت که خون جهنده ندارد اجتناب کنند؛ ولی مدفوع آن پاک است، هر چند احتیاط مستحبآن است که از آن نیز اجتناب کنند.

فضله و بول پرندگان [بول و مدفوع ]

پرسش : آیا فضله و بول پرندگان هم نجس است؟

پاسخ : فضله و بول پرندگان‏ حلال گوشت و حرام گوشت نجس نیست، ولى احتیاط مستحبپرهیز از حرام گوشت است مخصوصاً از بول خفّاش.

حکم فضله حشرات [بول و مدفوع ]

پرسش : فضله حشرات پاک است یا نه؟

پاسخ : فضله حیوانات کوچک مثل‏ پشه مگس و مانند آنها پاک است.

انواع رطوبت هایی که از انسان خارج می شود [بول و مدفوع ]

پرسش : چه رطوبت هایی از انسان خارج می شود؟

پاسخ : رطوبت هایى که از انسان خارج مى‏شود غیر از بول و منى بر چند قسم است: اوّل آبى که گاه بعد از بول بیرون مى‏آید و کمى سفید و چسبنده است و به آن ودی مى ‏گویند، دوم آبى که هنگام ملاعبه و بازى کردن با همسر بیرون مى‏آید و به آن مذی مى‏گویند، سوم آبى که گاه بعد از منى بیرون مى‏آید و به آن وذی گویند، همه این آبها در صورتى که مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاک است و وضو و غسل را هم باطل نمى‏ کند.

ادرار نوزاد شیرخوار [بول و مدفوع ]

پرسش : آیا ادرار نوزاد تا زمان شیرخوارگی برای مادر طاهر است و مادر می تواند با بدن و لباسی که از ادرار نوزادش خیس شده نماز بخواند؟

پاسخ : نجس است و باید آن را تطهیر کند.

آبی که از محل دفع مدفوع خارج شود [بول و مدفوع ]

پرسش : اگر آبى از محلّ دفع مدفوع انسان خارج شود، و بوى مدفوع هم ندهد، چه حکمى دارد؟ آیا وضو را باطل مى کند؟

پاسخ : در فرض مساله نجس نیست، و وضو را هم باطل نمى کند؛ به طور کلی در صورتی که همراه با نجاستی مانند مدفوع یا خون نباشد پاک است.

موادی که با غائط خارج می شود [بول و مدفوع ]

پرسش : آیا خرده سبزی و یا حبوباتی که همراه مدفوع خارج می شود متنجس است یا حکم غایط را دارد و عین نجاست محسوب می شود؟

پاسخ : در صورتی که به صورت اصلی باشد متنجس است.

ادرار تولید شده در آزمایشگاه [بول و مدفوع ]

پرسش : ادراری که در آزمایشگاه ساخته می شود نجس است؟

پاسخ : نجس نیست.

حکم مایع خروجی از دیالیز [بول و مدفوع ]

پرسش : حکم مایع خروجی از دیالیز سفاقی که ورود و خروج مایع از راه شلنگ مخصوص می باشد که آغشته به خون هم نیست چیست؟

پاسخ : هرگاه مایع مزبور از کلیه و مثانه و محل بول باشد نجس است و همچنین موادی که از خون دیالیزی گرفته می شود نجس است.

بخار بول و مدفوع [بول و مدفوع ]

پرسش : آیا بخار بول و مدفوع نجس است؟

پاسخ : نجس نیست.

خروج بول و غائط از غیر مجرای طبیعی [بول و مدفوع ]

پرسش : چنانچه بول یا غائط از محلّى غیر از محلّ متعارف آن خارج شود، چه حکمى دارد؟

پاسخ : احکام بول و غائط متعارف را دارد؛ مگر آن که رعایت این احکام موجب عسر و حرج شدید شود.

بول و مدفوع حیوان نجاستخوار [بول و مدفوع ]

پرسش : اگر حیوانی عادت به خوردن نجاست کند بول و مدفوع آن حیوان نجس می شود؟

پاسخ : بول و مدفوع حیوان نجاستخوار نجس است بنابر احتیاط واجب.

بول ومدفوع حیوان موطوئه [بول و مدفوع ]

پرسش : اگر حیوانی مورد وطی انسان قرار گیرد بول و مدفوع آن حیوان نجس می شود؟

پاسخ : بول و غائط حیوانى که انسانى آن را وطى کرده، یعنى با آن نزدیکى نموده است، نجس است بنابر احتیاط واجب.

آب دهان و بینی حیوان موطوئه [بول و مدفوع ]

پرسش : آب دهان و بینی حیوان موطوئه پاک است یا نجس؟

پاسخ : دلیلی بر نجاست آن نداریم و پاک است.

بول و مدفوع گوسفندی که شیر خوک خورده [بول و مدفوع ]

پرسش : اگر گوسفندی شیر خوک خورده باشد بول و مدفوعش نجس می باشد؟

پاسخ : از بول و مدفوع گوسفندى که شیر خوک خورده باید اجتناب کرد.

حکم بول شتر [بول و مدفوع ]

پرسش : در مفاتیح الجنان بیان شده که روزی فردی در نزد امام جعفر صادق (علیه السلام) از تنگی نفس می نالید و حضرت برای درمان او بول شتر را تجویز می کند، مگر بول شتر نجس نیست و خوردن چیز نجس حرام نمی باشد؟ لطفا توضیح دهید.

پاسخ : بول شتر نجس نمی باشد ولی در غیر موارد ضرورت خوردن آن حرام است.

آب کر آلوده به بول [بول و مدفوع ]

پرسش : آیا حرمت خوردن چیزهای پلیدی که طبع از آنها نفرت دارد شامل خوردن از آب منبع کری که سگ در آن بول کرده نیز می شود؟

پاسخ : تنفر آور است نمی توان بخورند هر چند پاک است.

وجود فضله موش در مواد خشک [بول و مدفوع ]

پرسش : اگر در مواد خشک مانند برنج و گندم، فضله موش پیدا کنیم تکلیف چیست؟

پاسخ : می توانند فضله و مقداری از اطراف آن را بردارند و بقیه را مصرف کنند.

وجود فضله موش در مواد خیس خورده [بول و مدفوع ]

پرسش : اگر برنج خیس کرده باشیم اما قبل از آبکش کردن متوجه وجود فضله موش در آن شویم تکلیف چیست؟

پاسخ : اگر به اندازه ای در آب بوده است که نجاست به داخلش نفوذ کرده یا پخته شده باشد خوردن آن حرام است. چون برای پاک شدن باید آب درونش جریان پیدا کند و صرف نمناک شدن کافی نیست، چون صدق غَسل پیدا نمی کند؛ ولی اگر ظاهر آن را آب بکشند پاک است و چیزی را نجس نمی کند. در هر صورت می توان به عنوان خوراک حیوانات از آن استفاده کرد.

غذای پخته ای که نجاست در آن پیدا شده [بول و مدفوع ]

پرسش : اگر در غذای پخته شده نجاستی مانند فضله موش پیدا شود حکم چیست؟

پاسخ : اگر یقین دارد که نجاست هنگام پختن غذا در ظرف بوده، غذا نجس شده است و نمی توان از آن استفاده کرد ولی اگر احتمال می دهد بعدا افتاده آن مقدار که یقین به سرایت دارد را جدا می کند و بقیه پاک است و جستجو لازم نیست.

اطلاع از نجس بودن غذا در میهمانی [بول و مدفوع ]

پرسش : اگر صاحبخانه یا میهمان متوجه شود که غذا نجس است باید به دیگران اطلاع دهد؟

پاسخ : هرگاه صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، بنابر احتیاط واجب باید به میهمان ها بگوید، ولى اگر یکى از میهمان ها بفهمد لازم نیست به دیگران بگوید فقط خودش باید اجتناب کند، مگر این‏که با او معاشرت داشته باشند که براى جلوگیرى از آلودگى خودش مى‏تواند بعد از غذا خوردن به آنها بگوید، تا دست و دهانخود را آب بکشند.

حکم کتمان نجاست غذا به بهانه حفظ آبروی صاحبخانه [بول و مدفوع ]

پرسش : چنانچه صاحبخانه در غذا نجاستی مشاهده کند، آیا می تواند برای حفظ آبرو، این موضوع را کتمان نماید؟

پاسخ : نباید از این غذا استفاده کند و توجه داشته باشید که آبرو به این امور از بین نمی رود و در هر کجا باشد می توان لقمه نانی برای میهمان تهیه کرد مگر اینکه ضرورت جدی پیش آید.

دیدن نجاست در غذا توسط فرزند صاحبخانه [بول و مدفوع ]

پرسش : آیا اعضای خانواده مانند فرزند در لزوم اطلاع دادن نجاست غذا، حکم صاحبخانه را دارد؟

پاسخ : فرزند در حکم صاحبخانه نیست و لازم نیست بگوید.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.