وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

توحید و خداشناسی

سنخیت خالق و مخلوق

سنخیت خالق و مخلوق آيا ميان خدا و معلولات سنخيت وجود دارد؟ اگر وجود دارد چگونه سنخيتى است؟ سنخيت علت و معلول ترديدى نيست كه هر…

آیا خدا میتواند مثل خودش خلق کنه

آیا خدا میتواند مثل خودش خلق کنه با توجه به معنى «قدرت» پاسخ به اين پرسش روشن مى‏شود. قدرت عبارت است از مبدئيت فاعل مختار براى…

خدا نور است يعنى چه

خدا نور است يعنى چه آيا خدا نور است؟ خدا نور است يعنى چه؟ چرا خدا به نور تشبيه شده است؟ 1 يكى اسماء خداوند متعال نور است، لكن…

اصول دین چند است

اصول دین چند است آيا اين درست است؟اصول دين 3 تا است: توحيد معاد نبوت‏اما اصول مذهب شيعه 5 تا است: توحيد معاد نبوت امامت عدل‏…

امکان شناخت صفات خدا

امکان شناخت صفات خدا آيا انسان هاى كامل توانسته اند خدا را به طور كامل بشناسند شناخت خدا مراتبى دارد كه با…