وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

2- سیاست و حکومت دینی

يوتوپيانيسم يعنى چه؟

يوتوپيانيسم يعنى چه؟ واژه يونانى يوتوپى) Utopie ( و يوتوپيا) Utopia ( و يوتوپيانيسم) Utopianism ( ، اصطلاحى شايع در علوم و فلسفه…