نقشه ترور پیامبر در جنگ تبوک

۲۹/خرداد/۱۳۹۵|تاريخ اسلام|

نقشه ترور پیامبر در جنگ تبوک توسط منافقان آيا عمر ، ابوبكر و عثمان و ... در ترور نافرجام رسول [...]