چه روزهايي روزه گرفتن مستحب است

۲۴/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

چه روزهايي روزه گرفتن مستحب است روزه های مستحب مسأله 1748 روزه تمام روزهای سال، غیر از روزه های حرام [...]