جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم

۲۵/تیر/۱۳۹۵|احكام نماز|

جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم  [جای ایستادن امام باید از جای مأموم بلندتر نباشد] مسأله 1415 جای ایستادن [...]