حکم شرعی لیسیدن و خوردن آلت همسر

۲۶/مهر/۱۳۹۵|زن و شوهر|

حکم شرعی لیسیدن و خوردن آلت همسر حکم شرعی لیسیدن و خوردن آلت همسر سوال : آيا خوردن مني ولیسیدن [...]