آيا تزريق آمپول و سرم در روزه اشكال دارد

۲۸/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه|

آيا تزريق آمپول و سرم در روزه اشكال دارد در نوشتار قبل نظر مراجع عظام تقلید به صورت تفصیلی بیان [...]