فرازی از مناجات شعبانیه با دستخط رهبر

۰۸/خرداد/۱۳۹۴|ويژه نامه ماه شعبان|

فرازی از مناجات شعبانیه با دستخط رهبر معظم انقلاب دستخط رهبر انقلاب: فرازی از مناجات شعبانیه متن زير نوشتاري است از [...]