کیفیت تیمم چگونه است

۰۴/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

کیفیت تیمم چگونه است   معناى تيمم پرسش 165 . معناى تيمم و كيفيت آن را بيان كنيد؟ «تيمم» در [...]