آيا مستحاضه مي تواند به مسجد برود

۱۱/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

آيا مستحاضه مي تواند به مسجد برود در نوشتار قبل وظیفه استحاضه در اعمال مشروط به طهارت مطرح شد از اینجا [...]